П`ятниця, 14.08.2020, 20:32
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Програма курсу «Основи науково – дослідницької роботи»

1. Програма курсу

 «Основи науково – дослідницької роботи»

     1.1 Пояснювальна записка                  

     Програма курсу «Основи науково – дослідницької роботи» (далі — програма) розрахована на учнів 8-11 класу, які виявили бажання і ма­ють здібності до ведення науково-дослідницької, пошукової, роботи і, взагалі, творчої діяльності. Програ­ма може використовуватися й позашкільними навчальними закладами, у яких організовано науково-дослідницьку діяльність учнів.

     Програма має практичну спрямованість індивідуальної та додатко­вої роботи з учнями і розрахована на 1 навчальний рік з  кількістю 34 години (1 година на тиждень).

     Мета програми : 

     • сприяти створенню у школі умов для зростання ак­тивної творчої особистості,

     • допомогти органі­заторам роботи шкільних наукових товариств поглибити власні теоретичні знання і вдосконалиити практичні уміння щодо орга­нізації та проведення індивідуальних і групових занять із старшокласни­ками у системі МАН, сприяючи інтелектуальному розвитку дітей, озбро­юючи учнів практичними навичками пошукової і науково-дослідниць­кої діяльності,          

    • допомогти учням оволодіти конкретними прийомами НДР, пов'язати їх із засво­єнням навчального матеріалу, з різними видами на­вчальних, лабораторних занять, нетрадиційними формами шкільної діяльності (написання статей, ку­рсових та наукових робіт).

    Завдання програми:

     • одержання загальних знань про науку як суспільну форму уявлень й наукове дослідження як складову частину сучасної діяльності;

     • оформлення отриманих результатів у вигляді наукової праці;

навчання учнів з питань побудови доповіді за одержаними резуль­татами та захисту сформульованих положень;

     • надання школярам можливості спробувати свої сили у ролі науков­ців, підготувати себе до наукової роботи й осмислено зробити цей вибір, що сприятиме їх профорієнтації.

     • сприяти розвитку здібностей і творчої активності старшокласників;

     • сприяти самостійності та критичності їх мислення;

навчити усвідомлювати практичне застосування отриманих знань, умінь;

     • розвивати в учнів здатність генерувати нові ідеї;

     • формувати у них грамотність роботи з інформацією;

     • навчити учнів комунікабельності, контактності у будь-яких  

     • ситуаці­ях, соціальних групах;

     • навчити працювати як індивідуально, так і в колективі;

поєднати навчання з творчим пошуком.

     Під час проведення занять з учнями пропонується використовувати різ­номанітні види роботи: лекції, семінари, консультації, аналітичну роботу з на­вчальною, науковою, науково-популярною літературою та довідниками, газетними та статистичними матеріалами, конспектування, виконання експериментів і проектів, ор­ганізація фотовиставок та фотостендів, ведення спостережень.

     Складова програми — широкі міжпредметні зв'язки для форму­вання цілісної системи знань учнів про творчий характер науки та науко­вого пошуку.

     Результативність програми оцінюється під час захисту учнівських науково-дослідницьких і творчих робіт та про­ектів, який організовується щороку.

     У процесі ведення науково-дослідницької діяльності учні старших класів повинні отримати уявлення про науку, наукову діяльність через уміння:

     • використовувати оптимальні прийоми роботи з джерелами інфор­мації;

     • користуватися засобами збереження інформації;

     • складати власний план дій у нестандартних ситуаціях;

     • оцінювати і самостійно вирішувати проблемні питання;

     • діяти відповідно до нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності;

1.2. Форми роботи

Факультативний курс вміщує  чотири  самостійних форми роботи.

     1.  Лекції – бесіди. (7 годин)

     2. Практичні заняття з використанням інтелектуальних ігор (13 годин), які покликані допомогти учням у виборі теми дослі­дження, формулюванні основних її вихідних параметрів (мети, завдань, методів дослідження, оформлення їхніх результатів).

     3. Консультації з тем дослідницьких робітякі проводить  науковий керівник учня (індивідуальні заняття - 9 годин).

     4.Заняття у комп’ютерному класі (5 годин), під час проведення яких опрацьовується інформація, обліковуються результати досліджень.

     1.3 Зміст навчальної програми

     (34 години, 1 година на тиждень)

     1. Наукове дослідження в школі. Форми науково-дослідної діяльності учня

     Наукове дослідження у навчально-виховних закладах освіти як новий напрямок творчої роботи. Мета й завдання курсу. Знайомство з планом побудови занять, його обговорення. Форми науково-дослідної діяльності учня: турніри (організація проведення, вимоги), олімпіади, конкурс МАН як кінцевий результат навчання. Знайомство (гра, інтерв'ю). Визначення кожним учнем відділення, секції, попередньої теми власного дослідження, вибір керівника роботи, укладання плану подальших дій. Діагностування учнів.

     2. Історія розвитку науки, наукових досліджень

     Поняття про науку. Науковий дослід. Суб’єкти наукової діяльності. НАН України. Наукові категорії. Цикли пізнання. Знання-теорія та практика.

     3. Наукова термінологія

     Наукові терміни. Складання довідника наукових термінів при оформленні дослідницької роботи. Користування алфавітними та предметними покажчиками.

     4. МАН

     Організація МАН та її підґрунтя. Структура. Форми роботи. Підготовка наукової праці до конкурсу МАН (структура, етапи). Вимоги до захисту. Оцінювання результатів дослідницької діяльності.

     5. Вимоги до наукових робіт

     Структура наукової роботи. Правила оформлення титульної сторінки, написання основної частини, посилань, літератури, додатків, схем, таблиці, тез, тощо. Вимоги до змісту наукових робіт. Розмірні показники друку.

     6. Загальна структура наукового дослідження

     Вивчення критеріїв формування теми, розробка апарата дослідження (визначення завдань, мети, проблеми, гіпотези). Вимоги до вступу, теоретичної та експериментальної частин роботи. Аналіз індивідуальної теми дослідження згідно з існуючими критеріями. Розробка власного апарата дослідження при використанні евристичних алгоритмів, запропонованих В. І. Андрєєвим.  Визначення актуальності теми з використанням питань - натяків.

     7. Методи й методологія наукових досліджень

     Спосте­реження в природі й суспільстві, порівняння, вимір і статистична обробка отриманих даних. Експеримент і обробка його результатів. Моделювання природних і суспільних процесів. Аналіз і синтез як складові елементи наукових досліджень. Абстракція, індукція і дедукція в наукових дослідженнях. Системний аналіз як метод розшифрування найбільш складних явищ. Визначення власних методів дослідження. Заслуховування доповідей учнів (за відділеннями) з питань індивідуальних методів конкретних наук. Опис проведення власного експерименту.

     8. Самоосвіта. Джерела знань

     Поняття про самоосвіту. Організація самоосвіти. Робота з джерелами знань : читання, ведення записів. Алгоритм роботи з книгою. Довідники, словники і робота з ними. Автор і наукова етика. Інтелектуальна власність та її захист.

     9. Інформація

     Типи, види, властивості інформації. Достовірність інформації. Створення бази даних.  Монографії. Статті. Рукописи. Періодичні видання. Архівні фонди. Методи фіксації і зберігання науко­вої інформації. Бібліотечні каталоги.  Опис та анотування науково - літературних дже­рел на бібліотечних картках. Види каталогів і робота з ними. Методика ведення конспекту. Наукові щоденники та щоденники спостережень. Систематизація зібраної інформації.

     10. Експеримент

     Види, ознаки, складові, етапи експерименту. Звіт. Дослід і послідовність його виконання. Його напрями. Спостереження, їх види, алгоритм, завдання.

     11. Проекти

     Поняття проекту та його види. Послідовність роботи над проектом. За-хист проекту.  Форми та критерії оцінювання проекту.

     12. Підготовка роботи до захисту

     Оформлення наочного матеріалу (ілюстративний матеріал - таблиці, графіки, фотознімки - і його роль в обгрунтуванні доказу положень), підготовка доповіді на засіданні товариства, матеріалів для наукових конференцій та публікацій. Написання реферату (анотації) з теми дослідження. Підготовка звіту (доповіді) про здійснення експерименту, оформлення результатів досліджень. Визначення кожним учнем використовуваного наочного матеріалу згідно з власною темою дослідження. Укладання плану доповіді. Написання доповіді. Заслуховування та аналіз деяких доповідей. Виступи учнів з доповідями по темам наукових робіт перед учнями-науковцями, аналіз доповідей з метою максимальної підготовки учнів до шкільного захисту робіт.  

     13. Публічний захист   -      Шкільний захист наукових робіт.

 

      1.4 Вміння та навички учнів.

Учні-слухачі повинні вміти: Обрати тему власного наукового дослі­дження, сформулювати основні його завдання, мету, підібрати необхідні для роботи методи, передбачити можливі труднощі при виконанні дослідження;

1.     Планувати дослідницьку діяльність з урахуванням своїх індиві­дуальних можливостей та послідовності виконання певних робіт, вміло застосовувати для кожного етапу дослідження необхідні методи, виділяти головне для конкретного завдання, що вивчається;

2.     У разі потреби змінити тему дослідження;

3.     Передбачати очікувані результати дослідження і співвідносити їх з отриманими результатами інших дослідників;

4.     Постійно підтримувати інтерес до свого дослідження, встанов­лювати творчі взаємини з колегами, науковим керівником;

5.     Організувати свою дослідницьку діяльність так, щоб вона макси­мально сприяла їх інтелектуальному росту, раціонально розподіляти час на дослідницьку діяльність і узагальнення її результатів та своєчасне виконання загальної навчальної роботи;

6.     Якісно і у визначений термін виконувати завдання керівників з тематики дослідження й максимально досягати самостійності в дослід­ницькій діяльності.

     Очікувані результати:

  • оволодіння учнями  навичками написання наукової роботи відповідно до сучасних вимог;
  • залучення учнів до участі у наукових конференціях, до підготовки публікацій;
  • оволодіння вміннями правильно будувати доповіді, відстоювати свої думки, вести дискусії.

     Факультативний курс передбачає виконання та публічний захист залікової роботи.

     Найголовніше – учні, засвоюючи технологію наукового пізнання, починають замислюватись над оновленням навколишньої дійсності, удосконаленням її конкретних сфер і галузей знань.

Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz