П`ятниця, 14.08.2020, 21:16
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Правила прийому

Правила конкурсного прийому учнів до НВК «Ліцей-школа №14»

 

 

Мета:

об’єктивно оцінити навчальні досягнення учнів:

  • по предметам  навчального плану;
  •  набуті ними теоретичні знання, ступінь і надійність їх засвоєння;
  •  розвиток їх творчого мислення;
  •  рівень набутих умінь та навичок самостійної роботи;
  •  вміння синтезувати набуті знання і використовувати їх на практиці;
  •  перевірити їх готовність  до навчання в ліцейських класах.

 

1. Загальні положення

     1.1. Приймання дітей (учнів, вихованців) до ліцею та ліцейських класів, здійснюється  на  конкурсній  основі. Приймання до загальноосвітніх класів відбувається без конкурсу в межах наповнюваності визначеної закладом, але не більше 30 учнів.

     1.2. Відповідно    до    Інструкції,   Положення   про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ) та  на  підставі Статуту  навчального  закладу  робочі  групи  з числа педагогічних працівників  розробляють   Правила   конкурсного   приймання,   що обговорюються  на  спільному  засіданні  педагогічної  ради, схвалюються  та затверджуються директором   за   погодженням   з  відповідним  органом Департаменту освіти.

     1.3. У  конкурсному  відборі  (конкурсі)  можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

     1.4. Конкурсні  випробування  здійснюються   на   безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

     2.1. Правила  конкурсного  приймання  оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК «Ліцей-школа №14». Зміст  оголошення  доводиться  до  відома населення через місцеві засоби масової інформації, оголошення.

     2.2. Не   пізніше   ніж  за  місяць  до  початку  конкурсу  в приміщенні  НВК "Ліцей-школа №14" вивішується  перелік  питань   з навчальних  предметів,  за  якими проводитимуться випробування,  а також теми творчих  робіт  із  зазначенням  вимог  до  їх  змісту, порядку оформлення та подання.

     2.3. Випробування  в  рамках  основного конкурсного приймання проводяться    лише    після    закінчення    навчального     року  (травень).   За   наявності   вільних   місць  допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організоване таким чином,  щоб зарахування дітей (учнів,  вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

     2.4. Додаткове  конкурсне   приймання   може,   як   виняток, відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,  що  й  основний.  При  цьому  наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

     2.5. Для  проведення  конкурсних  випробувань  у  НВК "Ліцей-школа №14"  створюється  конкурсна  комісія,  склад  якої  затверджується  наказом  директора  навчального  закладу, схвалено на засіданні ради НВК "Ліцей-школа №14" за  погодженням  з Департаментом освіти міської ради.  До  складу  конкурсної  комісії  залучається практичний   психолог.   Головою  конкурсної  комісії  є  директор НВК "Ліцей-школа №14" або його заступник.

     2.6. Якщо умовами конкурсу  з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної  комісії,  її  склад затверджується наказом директора НВК "Ліцей-школа №14".

     2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,   які   їх   замінюють),  що  подається  на  ім`я  директора НВК "Ліцей-школа №14",  табеля  успішності  учня  або свідоцтва про базову загальну середню

освіту,  якщо  учень  вступає  на  I  курс  ліцею  (що відповідає 10-му класу старшої школи).

     2.8. До  конкурсної  комісії  можна  подавати копії дипломів, грамот,  інших документів,  які підтверджують  здібності  учнів  з обраної  спеціалізації  та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

     2.9. Не  дозволяється  вимагати  від  учнів  характеристик  з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

     2.10. Адміністрація  НВК "Ліцей-школа №14"  може встановлювати особливі  (пільгові)  умови  конкурсу  для   дітей-сиріт,   дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  інших  категорій дітей.

 

3. Проведення конкурсу

    3.1.  Конкурсне приймання учнів до НВК "Ліцей-школа №14"  проводиться на підставі:

  • 2-4 класи:
  1. співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, що повинна включати завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін за розвивальною технологією;
  2. тестування психологом;
  • в 5-8 класи на підставі конкурсного відбору за середнім балом підсумкових оцінок за попередній  клас, в межах встановленого обсягу набору в клас (визначається наказом директора), але не більш ніж 30 учнів.

    3.2.  Конкурсні  випробування  для  учнів  (вихованців),   які вступають  до I курсу ліцею,  (що відповідає 9-му класу середньої   школи),   проводяться   з   навчальних   предметів – українська мова, математика та історія або англійська мова,   що відповідають  спеціалізації закладу,  в  письмовій формі.     Адміністрація ліцею,  самостійно    визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення  та  кількість  конкурсних  випробувань,  але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

     3.3. Співбесіда, як один із видів конкурсних випробувань з учнями, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та творчого потенціалу. Такі завдання розробляє конкурсна комісія та затверджує директор закладу.

     3.4. Конкурсні  випробування  для  учнів  (вихованців),   які вступають  до  інших ( ІІІ курс)  класів ліцею,   проводяться  за  умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

     Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

     3.5. Варіанти  письмових завдань (тестів) для  конкурсних  випробувань,  зміст яких відповідає    навчальним    програмам    середньої загальноосвітньої   школи   відповідного   класу,    розробляються методичними    об`єднаннями   вчителів   (методичними   комісіями,

кафедрами) та затверджуються  директором  НВК "Ліцей-школа №14"  за погодженням з відповідним органом управління освітою.

     Можливе часткове використання творчих завдань.

     3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу  в  запечатаному  конверті,  що  його  відкриває  в   день випробування  голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

     3.7. Для проведення  конкурсного  випробування  у  письмовій формі  вступникам  видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається,  що  першу  сторінку  буде  відділено  від   самої письмової роботи.

     Після закінчення  випробування  письмові  роботи   шифруються головою  предметної  комісії  та  передаються для перевірки членам цієї  комісії   без   титульної   сторінки.   Дешифрування   робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

     3.8. Обсяг  і  тривалість  написання  вступниками  письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної  вікової групи окремо.

     3.9. Письмові   роботи   учасників  конкурсу  та  аркуші  із записами,  зробленими вступниками, зберігаються протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

     3.10. Результати  конкурсних  випробувань   (у тому числі співбесіди) оформляються   у   вигляді  протоколів   (додаток  2) відповідної комісії,  які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

     3.11. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, а результати письмових випробувань – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні комплексу для загального ознайомлення.

     3.12. Учасники міжнародних  олімпіад,  конкурсів,  призери   та   учасники  III-IV  етапів  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  а  також  учасники   II   та   III   етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного  року  звільняються  від конкурсного   випробування   з відповідного  предмета.  У  такому  разі  учневі  виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

     3.13. Учні-випускники  9-х  класів,   які   за   результатами навчання  отримали  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,  звільняються  від  одного   випробування   (на   вибір вступника)  з  виставленням  до  протоколу  максимальної кількості балів.

     3.14. З категоріями учнів, зазначених в пунктах 3.12-3.13, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, то він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

     3.15. Діти (учні,  вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу,  зобов`язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається  право  участі  в  повторних  конкурсних  випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

     3.16. Діти (учні,  вихованці),  які не з`явились на конкурсне випробування без поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

     4.1. Діти (учні,  вихованці),  які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до  НВК №14 наказом директора на підставі  рішення  конкурсної  комісії.  Зарахування дітей (учнів, вихованців)  проводиться  протягом   5   днів   після   оголошення результатів конкурсу.

     4.2. До  навчального закладу подаються такі документи:  копія свідоцтва  про  народження  (паспорта),  особова  справа,  медична картка (довідка) встановленого зразка.

     4.3. Якщо  учні,  їх батьки або особи,  які їх замінюють,  не згодні з рішенням конкурсної комісії,  вони можуть  звернутися  до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів  конкурсу  і  розглядається  протягом трьох  днів  з  дня її подання.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна  комісія,  чисельність  та  склад   якої   визначаються навчальним   закладом   за   погодженням   з  відповідним  органом Департаменту освіти.  Проведення  додаткових  випробувань  під  час розгляду апеляції забороняється.

     4.4. У   разі,   якщо   висновки   апеляційної   комісії   не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до  відповідного  органу  департаменту  освіти,  який  створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

     4.5. Учні  (вихованці),  які  за   підсумками   конкурсу   не зараховані до  ліцею, продовжують  навчання  у  закладі,   де   вони навчалися до участі в конкурсі.

     4.6. Діти  (учні,  вихованці),  які  зараховані  до ліцею,   але не приступили  до  занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку,  відраховуються з навчального закладу при з’ясуванні обставин та подальшому працевлаштуванні. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

     5.1. Персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції несе директор   навчального    закладу.      

     5.2. Контроль   за   організацією  та  проведенням  конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до  ліцею, за  його результатами покладається на адміністрацію НВК "Ліцей-школа №14".

     5.3. При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання,  розроблених НВК "Ліцей-школа №14", рішенням  відповідного  органу   Департаменту освіти  результати конкурсу  визнаються  недійсними. 

У  такому разі орган Департаменту освіти,  що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz