Субота, 22.01.2022, 15:08
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Положення

Узгоджено:

Директор НВК «Ліцей-школа № 14»

_______________ В.М.Чернавський

 

«_____»______________ _______ р.

Затверджено:

на засіданні методичної ради

НВК «Ліцей-школа № 14»

 

протокол № ____ від ___________ р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішньошкільний контроль

Маріупольського навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14»

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Внутрішньошкільний  контроль (ВШК) це:

 • взаємодія адміністрації та педагогічного колективу і обслуговуючого персоналу, зорієнтована на створення необхідних умов для здобуття учнями якісної освіти;
 • система взаємин, цілей, принципів, засобів і форм у їх взаємозв’язку;
 • вид діяльності керівників разом із представниками громадських організацій з установлення відповідності функціонування й розвитку системи навчально-виховної роботи;
 • всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу з метою координації всієї роботи відповідно до поставлених завдань, направлене на забезпечення оптимальної організації навчання і виховання;
 • спосіб одержання та переробки інформації про хід і результати навчально-виховного процесу для прийняття на цій основі управлінського рішення;
 • процес співвимірювання фактично досягнутих результатів у порівнянні  із запланованими та державними стандартами.

1.3. Положення про внутрішньошкільний контроль навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14» визначає завдання, об’єкти, вимоги  контролю та регламентує порядок його проведення.

1.4. Рівнями внутрішньошкільного контролю є:

 • рівень директора школи;
 • рівень його заступників;
 • рівень голів методичних об’єднань;
 • рівень органів батьківського самоуправління;
 • рівень класного керівника;
 • рівень учителя;
 • рівень органів учнівського самоврядування;
 • рівень самоконтролю вчителя, учня.

1.5. Для ефективного здійснення внутрішньошкільного контролю директор школи має чітко знати:

 • структуру внутрішньошкільного контролю у навчально-виховному комплексі «Ліцей-школа № 14»;
 • форми і методи контролю.

1.6. Положення про внутрішньошкільний контроль навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14» затверджується методичною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

 

2. ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Внутрішньошкільний контроль стане об’єктивним фактором підвищення зацікавленості педагогів у результатах своєї праці, якщо буде здійснюватись на демократичних засадах, розглядатись адміністрацією як засіб стимулювання педагогів, здійснюватися систематично й на варіативній основі.

2.1. Провідні принципи  контролю:

 • стимулювання творчого та професійного росту вчителів;
 • взаємоповага та взаємозбагачення;
 • мотиваційна й інформаційна основа;
 • порівняльно-аналітичний підхід;
 • методологічна спрямованість;
 • системність;
 • циклічність;
 • демократизація;
 • гуманізація та гласність;
 • відкритість і наявність результативності;
 • адекватність відображення людини людиною;
 • адекватність самооцінки;
 • самозбереження (збереження себе як особистості).

2.2. Завдання  контролю:

 • створення сприятливих умов для розвитку навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14»;
 • забезпечення взаємодії керуючих і керованої систем;
 • здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень педради школи;
 • виявлення випадків порушень і невиконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, уживання заходів для їх ліквідації;
 • аналіз причин, що лежать в основі порушень, уживання заходів для їх попередження;
 • аналіз та експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;
 • вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій
 • збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;
 • аналіз результатів виконання наказів і розпоряджень по школі;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

2.3. Функції контролю:

 • здійснення зворотного зв′язку (без об′єктивної та повної інформації керівник не може управляти, приймати обґрунтовані рішення);
 • діагностична, під якою розуміють аналітичний зріз та оцінка стану досліджуваного об′єкта на основі порівняння цього стану із заздалегідь вибраними параметрами підвищення якості й ефективності контролю;
 • стимулююча, яка припускає перетворення контролю в інструмент розвитку творчих начал у діяльності вчителя.

 

3. ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ

Об’єкт освітнього контролю навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14» – це окремі ділянки роботи, які підлягають впливу управлінського контролю. Об’єкти контролю, інтервали часу і дати контролю за ходом виконання планів керівник визначає на стадії їх формування.

 

Об’єктами внутрішньошкільного контролю можуть бути такі педагогічні та фінансово-господарські аспекти:

Навчальний процес:

 • виконання навчальних програм;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • продуктивність педагогічної взаємодії вчителя:
 • індивідуальна робота з обдарованими дітьми;
 • якість позаурочної предметної діяльності;
 • розвиток навчальних компетенцій учнів;
 • психологічний супровід навчально-виховного процес.

Виховний процес:

 • ефективність виховної системи школи;
 • упровадження інноваційних виховних технологій;
 • діагностика рівня вихованості учнів;
 • активна життєва позиція учнів;
 • система виховної роботи класних керівників;
 • участь батьків у виховному процесі;
 • якість загальношкільних виховних заходів;
 • рівень здоров′я і фізичної підготовки учнів;
 • якість профілактичної роботи з попередження правопорушень серед учнівської молоді.

Науково-дослідницька та експериментальна діяльність:

 • відповідність цієї діяльності концепції розвитку школи;
 • ступінь наукової обґрунтованості нововведень;
 • результативність нововведень;
 • рівень наукової освіченості педагогів;
 • науково-дослідницька діяльність учнів;
 • науково-дослідницька діяльність вчителів.

Психологічний стан учнів і вчителів:

 • ступінь психологічного комфорту учнів, вчителів;
 • психологічна підготовленість колективу до введення інновацій;
 • управління конфліктами в класних колективах;
 • виховання стресостійкості в учнів.

Забезпеченість навчально-виховного процесу необхідними умовами:

 • охорона праці;

 

4. ВИДИ КОНТРОЛЮ

Внутрішньошкільний контроль у навчально-виховному комплексі «Ліцей-школа № 14» здійснюється за такими напрямками: контроль для оцінки отриманого результату та контроль для вживання заходів щодо коригування суттєвих відхилень від плану або коригування самого плану. У навчально-виховному комплексі «Ліцей-школа № 14» використовуються такі види контролю:

 • за періодичністю здійснення розрізняють три основних види контролю: попередній, поточний, підсумковий;
 • за широтою охоплення об′єкта розрізняють тематичний, фронтальний, оглядовий (вибірковий) контроль;
 • за об′єктами (суб′єктами) контролю розрізняють персональний, класно-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий, тематично-узагальнюючий, фронтальний або комплексний контроль;
 • за рівнем управління контроль поділяється на адміністративний, взаємоконтроль, самоконтроль, колективний;
 • за характером здійснення розрізняють плановий, оперативний, епізодичний контроль.

 5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Важливим чинником ефективності контролю є виконання загальнопедагогічних та етичних вимог.

Внутрішньошкільний контроль навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14» має:

 • забезпечувати досягнення цілей школи і сприяти її розвитку;
 • бути зорієнтованим на кінцевий результат діяльності школи;
 • бути своєчасним, гнучким, дійовим, об′єктивним;
 • форми, методи, засоби контролю мають в повній мірі відповідати контрольованому виду діяльності;
 • система контролю має бути зрозумілою всім учасникам педагогічного процесу, відповідати їхнім потребам, можливостям щодо розвитку;
 • виміри та оцінки, здійснювані у ході контролю, мають бути гласними і стимулювати розвиток шкільного колективу в цілому і кожної ланки зокрема;
 • витрати часу, зусиль на контроль мають бути оптимальними, а віддача від нього забезпечувати якісне зростання результатів контрольованої діяльності;
 • на підставі перспективного плану внутрішньошкільного  контролю керівник навчального закладу розробляє щорічний план-графік, з яким ознайомлює педагогічний колектив і батьківську раду (план-графік повинен містити сферу і докладну інформацію про тематику та перебіг запланованих досліджень).

Етичні вимоги до контролю:

 • про результати контролю слід повідомляти педагогічному колективу тільки після обговорення із суб’єктом контролю;
 • не аналізувати недоліки вчителя у присутності колег;
 • разом з результатами контролю слід повідомляти і про їхні причини, серед яких можуть бути не залежні від учителя;
 • в основі контролю повинні бути співставлення результатів роботи одного і того ж учителя з одним і тим же класом у різні періоди, але не порівняння вчителя з колегами;
 • адміністратор не повинен оголошувати своє ставлення до результатів контролю, треба лише аналізувати їх з точки зору відповідності до нормативів;
 • ініціатива при проведенні контролю повинна бути за суб’єктом контролю ( учитель сам повинен проаналізувати урок, указати причини успіхів та невдач, тощо);
 • рекомендації вчителеві повинні висловлюватись у тактичній формі;
 • треба пам′ятати, що погано проведений урок, низький результат не є причиною зміни особистісних взаємин між адміністрацією й учителем.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

6.1. Організація перевірки стану кожного з питань змісту ВШК складається з таких етапів:

• визначення мети контролю;

• об'єктів контролю;

• складання плану перевірки;

• інструктаж учасників;

• вибір форм і методів контролю;

• констатація фактичного стану справ;

• об'єктивна оцінка цього стану;

• висновки, що випливають з оцінки;

• рекомендації або пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу (НВП) або усунення недоліків;

• визначення строків для ліквідації недоліків або повторний контроль.

6.2.  ВШК здійснює директор школи, з його доручення заступники з навчально-виховної роботи або створена з цієї метою комісія. Як експерти до участі в контролі можуть залучатися сторонні компетентні організації й окремі фахівці.

6.3. Директор видає наказ про строки та мету майбутньої перевірки, визначає термін подання підсумкових матеріалів і план-завдання, що визначає питання конкретної перевірки та необхідність забезпечити достатню поінформованість і порівнянність результатів контролю для підготовки підсумкової довідки.

6.4. Тривалість тематичних чи фронтальних перевірок не повинна перевищувати 30 днів із відвідуванням не менше п'яти уроків, занять чи інших заходів (для вивчення досвіду роботи – не менше 10 уроків).

6.5. Експерти мають право запитувати необхідну інформацію, вивчати документацію, що відноситься до предмета контролю.

6.6. При проведенні планового контролю не потрібно додатково попереджувати вчителя, якщо в місячному плані зазначені строки контролю. В екстрених випадках директор і його заступники з навчально-виховної роботи можуть відвідувати уроки вчителів школи без попередження.

6.7. Підстави для проведення контролю:

•  атестація;

• плановість контролю;

• перевірка стану справ для підготовки управлінських рішень;

• звертання фізичних та юридичних осіб із приводу порушень у галузі освіти.

6.8. Результати перевірки оформлюються у вигляді аналітичної довідки, в якій указується:

• мета контролю;

• строки;

• склад комісії;

• яка робота проведена у процесі перевірки (відвідані уроки, проведені контрольні роботи, переглянута шкільна документація, проведені співбесіди);

• констатація фактів, що виявлені;

• висновки;

• рекомендації або пропозиції;

• дата та підпис відповідального за написання довідки.

6.9. Педагогічний працівник, який підлягає контролю, має право:

• знати строки контролю та критерії оцінки його діяльності;

• знати мету, зміст, види, форми та методи контролю,

• вчасно знайомитися з висновками та рекомендаціями адміністрації;

• звернутись до профкому школи або вищих органів управління освіти при незгоді з результатами контролю.

6.10. За підсумками внутрішньошкільного контролю у залежності від його форми, цілей і задач, а також з урахуванням реального стану справ:

• проводяться засідання педагогічної або методичної ради, наради при директорі,  наради при заступнику директора;

• результати перевірок можуть ураховуватись при проведенні атестації педагогічних працівників.

6.11. Директор школи за результатами внутрішньошкільного контролю приймає рішення:

• про видання відповідного наказу;

• про обговорення підсумкових матеріалів контролю колегіальним органом чи методичною радою;

• про проведення повторного контролю із залученням певних експертів;

• про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників;

• про заохочення працівників;

• інші рішення в межах своєї компетенції.

 

Календар
«  Січень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2022
Створити безкоштовний сайт на uCoz