П`ятниця, 14.08.2020, 20:26
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Персональна сторінка Савіних Сергія Олександровича

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 

(опис власного досвіду)

 

 

Актуальність проблеми. Концепція національно-патріотичного виховання зазначає, що на сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Тому вважаю актуальними уроки предмету «Захист Вітчизни», заходи, спрямовані на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 
Провідною ідеєю досвіду є використання життєвого досвіду дитини, тому що саме він  вирішальний фактор формування особистості.  Вся система навчання і виховання повинна допомогти дитині виявити і розвинути те, що притаманне даної особистості. Діяльність вчителя повинна бути направлена не тільки на управління процесом засвоєння учнями знань, але й на педагогічний супровід формування компетентної особистості, створення умов демократичної атмосфери, де заохочується активна участь кожного, де формується  позитивне мислення.

Досвід виник в умовах навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14». Актуальність досвіду полягає в вирішенні  суперечності: до сьогодні українська освіта не мала переконливої і позитивної традиції, досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді, у попередні часи боялися взагалі терміну “національний”, а “патріотичне виховання” сприймали винятково в етнонародному або неорадянському вимірі. Тому виникає гостра потреба у ефективного процесу виховання суб’єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України. 

Інноваційна значущість пропонованого досвіду передусім простежується у інтеграції урочної і позаурочної діяльності, використанні інтерактивних технологій, стилів спілкування на основі партнерства, захоплення спільною творчою діяльністю, прагнення  якісного результату в умовах реальної  діяльності. Педагог співпрацює з учнями. Він  організатор співдружності, консультант, керуючий пошуковою  роботою учнів.

Новизна наявного досвіду полягає в цілеспрямованому системному формуванні освітнього середовища, що дозволяє використовувати сучасні педагогічні технології, які  сприяють реалізації максимальної самостійності учня на уроці і в позаурочний час в умовах проекту «Школа – ВНЗ – підприємство». 

У роботі я  спираюсь на сучасні досягнення педагогічної й військово – педагогічної науки. Педагогічну проблему вирішую через сучасні технології на основі особистісне орієнтованого навчання (створення ситуацій взаємодії); проектні технології, проблемне  навчання,  індивідуальні (консультації, відверта розмова, самотестування, самопідготовка), групові (тренінги, дебати, ділові та рольові ігри), колективні (проекти, екскурсії), масові (військово-патріотичні ігри, дні цивільного захисту).

Складовою педагогічної технології є формування внутрішньої мотивації в учнів щодо навчання взагалі та вивчення предмету «Захист Вітчизни» зокрема. Загальна мотивація до навчання конкретизується на кожному уроці в залежності від теми. Учні повинні усвідомити, що набуті компетентності є особистісно значущими протягом усього життя. Спочатку учнями керує природне бажання отримати за виявлені ними навчальні досягнення відповідну оцінку, якої вони прагнуть. Надалі – усвідомлена потреба особистої першості, гідної участі в командних змаганнях, відчуття відповідальності, надалі – теоретичний інтерес до предмета як науки. Для досягнення необхідного результату використовую прийом щодо розвитку пізнавальних мотивів: створення проблемної ситуації, використання дилем, асоціацій, створення ситуацій успіху тощо.

Особливість уроків з предмету «Захист Вітчизни» полягає в  засвоєнні програмного матеріалу кожним учнем з урахуванням його підготовки і розвитку, формування в учнів таких компетентностей: соціальних, комунікативних, особистісного самовдосконалення, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, ціннісно-змістовних.  Викладаю програмний матеріал  з поступово ускладненням та поглибленням теоретичних і практичних занять, закріпленням рівня знань, умінь і навичок під час проведення навчально-польових зборів, Днів цивільного захисту, військово - паріотичних ігор «Козацький гарт», «Джура», спортивних змагань  та ін.

До заходів військово-патріотичного виховання у розділ річ­ного плану навчального закладу включається вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського на­роду, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захис­ника Вітчизни. Під моїм керівництвом організовуються зустрічі учнів з військовими, учасниками АТО з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військово­службовців.  Передбачаю проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, при­кладної фізичної підготовки та військової топографії.

Організаційною формою навчання предмета є урок, особливістю якого є їх військова  тематика, яка передбачає такі етапи проведення: вступна частина – шикування взводу, доповідь командира взводу, виконання Гімну України, огляд зовнішнього виду учнів, стройове (тематичне) тренування протягом 3-5 хвилин. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних cил України.

Актуалізація опорних  знань учнів – перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу, підготування учнів до засвоєння нових знань 8-10 хвилин.

Основна частина – мотивація навчальної діяльності учнів: оголошення теми заняття, вказівка його місця в ряді інших питань, щл вивчаються, їх зв'язок з раніше вивченим матеріалом, постановка учням конкретних навчальних завдань: вивчити, навчитися, набути навичок, показ теоретичної і практичної значущості матеріалу, що вивчається.

Організація активної пізнавальної діяльності учнів з вивчення нового матеріалу, залучення і сприйняття всіх можливих засобів, робота з осмислення і запам’ятовування, самостійна робота, вправи і практичні дії, застосування умінь і знань з практики, їх закріплення, час – 30-35 хвилин.

Завершальна частина: підбиття підсумків проведення уроку, оцінка навчальної діяльності; завдання на самостійну підготовку; оголошення теми чергового заняття, постановка завдання на самопідготовку до нього – 2-3 хвилини.

Перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу може поєднуватися з викладанням нового матеріалу, що сприяє ефективнішій розумовій діяльності учнів над новим матеріалом, посилюється навчальна функція уроку.

У допризовній підготовці юнаків, дівчат значна частина уроку «Захист Вітчизни» для посилення ефективності навчального процесу передбачає завчасну підготовку робочих місць. У заключній частині уроку підбиваються підсумки заняття, оголошуються оцінки, відзначаються характерні помилки і недоліки, дати завдання для самостійної роботи, зорієнтовуються учні на наступне заняття. При проведенні уроків дотримуюсь вимог до організації занять із «Захисту Вітчизни», здійснюю індивідуальний підхід з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку.

Для оцінювання знань учнів застосовую вихідний, поточний та підсумковий види контролю. Оцінюю виконання нормативів з вогневої та тактичної підготовки, прикладної фізичної підготовки, медико-санітарної підготовки, основ цивільного захисту, оволодіння теоретичними знаннями та застосування їх на практиці. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів.

         При здачі заліків враховуються стан здоров’я, фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів. Важливими умовами успішності занять з предмету є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

         Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту). Учні відпрацьовують  порядок використання індивідуальних засобів захисту, вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості; порядок огляду та надання домедичної допомоги при пораненнях і ушкодженнях; засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовця. Так, під час проведення міського семінару для керівників навчальних закладів міста у травні 2014 року проводив відкритий урок щодо використання індивідуальних засобів захисту, надавав консультацію щодо дій  на випадок у надзвичайних ситуаціях.

З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей проводжу цикл уроків та виховних заходів. Зазначені заходи проводжу для всіх категорій учнів на уроках з предметів «Фізична культура». Орієнтую учнів на розвиток таких здібностей і якостей, як: сила, витривалість, швидкість, гнучкість, формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки.

Результативність. Військово-патріотичне виховання спрямоване на підготовку юнаків у теоретичному,  практичному, фізичному та психологічному плані до майбутньої військової діяльності. Набуті у школі військові знання та навички визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов’язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. Військово-патріотичне виховання реалізується через зміст уроків «Захисту Вітчизни», проведення бесід, зустрічей з ветеранами, пошукової роботи, участі у роботі гуртків військово-патріотичного  спрямування. Ці заходи формують почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, виховують громадянські почуття і свідомість, повагу до Конституції та інших законів України, розвивають здібності учнів до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, формують прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідним рівнем фізичної підготовки та витривалості, підвищують престиж військової служби, проводиться професійна орієнтація молоді, розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України. Результати анкетування учнів 10-11 класів  щодо ставлення до змісту предмета «Захист Вітчизни» доводять, що учні вірять (72%), що предмет «Захист Вітчизни» має вплив на розвиток духовності та патріотизму; 100% учням цікаво на таких уроках, а 54% - вважають, що їх ставлення до життя Батьківщини змінюється під час вивчення предмета;  100% учнів вважають, що такий предмет, як «Захист Вітчизни» обов’язково повинен вивчатися в школі (Додаток 1). Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни» свідчить  про високий та достатній рівень знань. Аналіз працевлаштування показує, що 10% випускників кожного року обирають спеціальність військовослужбовця.. Випускники школи-ліцею мають активну громадянську позицію, високий рівень вихованості, власний досвід суспільних відносин, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці. Результативність у спортивних змаганнях – НВК «Ліцей-школа № 14» - лідер міської спартакіади, команда дівчат з футболу два роки займає І місце з футболу на приз міського голови, команда дівчат -  неодноразовий призер міських змагань з баскетболу, команда юнаків– призер міських змагань з волейболу, баскетболу.  У 2012, 2013 роки команда ліцею посідала  призові місця в спартакіаді молоді допризовного віку серед учнів і студентів загально-навчальних закладів міста.

Основною проблемою в роботі вважаю недостатню матеріальну-технічну базу з викладання предмету «Захист Вітчизни».

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Внеклассная работа по физическому воспитанию в школе осуществляется в единстве с физическим воспитанием детей. В законе Украины о физической культуре красной чертой  выделяется, что направленность всей системы-это укрепление здоровья, проведения занятий с учётом уровня физического и психологического развития.

Физическое воспитание является главным направлением физической культуры и является составной частью общего воспитания.

 

                                     Задания внеклассной работы:

-содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач;

-содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся;

-углублять и расширять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках физической культуры;

-воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников;

-организовать здоровый отдых учащихся;

-прививать учащимся любовь к систематическим занятием физической культурой и спортом.

Внеклассная работа в подотчётный период и в настоящее время проводиться внеурочное время в беседе занятий в секции футбольного, баскетбольного направления.

Основным содержанием внеклассных занятий с детьми является материал учебной программы по физической культуре, используемый с целью совершенствования умений и навыков учащихся в выполнении различных упражнений, совершенствовании техники и тактики игры.

 

Учебная группа секции постоянно 15-20 человек.

Комплектовании групп производиться с учетом возраста и физической подготовленности учащихся.

В период подготовки к соревнованиям создаются команды.

Количество участников зависит от условий соревнований.

Участники команд не прекращают занятий в секции.

Занятия учебной группы проводиться два раза в неделю, по расписанию, утвержденному  директором школы.

     Спортивные соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы по физическому воспитанию.

В начале учебного года точно определяются сроки проведения, положения и программы соревнований в масштабе школы, района, города. С учетом этих сроков заблаговременно проводиться подготовка к соревнованиям. Проведения внутришкольных соревнований обычно проходит по параллелям классов в преддверии районных и городским соревновании. Сборные команды школы обязательно выступают по девяти видам спорта(футбол, баскетбол, легкая атлетика, волейбол, мини футбол, шахматы, соревнования допризывной молодежи)

В период осенних, зимних, весенних каникул по параллелям классов постоянно проводятся соревнования по баскетболу, футболу, шахматам и весёлым стартам.

Показатели выступлений сборных в период 2014-2015 в районных соревнованиях стабильные и на хорошем уровне (мальчики 7-8 классы 1-место, девушки 1-место, футбол, мини-футбол девушки 1-место)Волейбол (девушки)1- место.

Воспитывать желание учащихся сознательно заниматься физкультурой и спортом и овладевать необходимыми знаниями и навыками - предназначении предмета физическая культура.

Дальнейшее совершенствование разностороннего физического развития одна из главных задач внеклассной работы по физическому воспитанию.                         

 

Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz