П`ятниця, 14.08.2020, 19:49
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Правила прийому до ліцею

 ПРАВИЛА

конкурсного  приймання

в  навчально-виховний комплекс

«ЛІЦЕЙ – ШКОЛА №14»

 

1.Загальні   положення

 

1.1.         Приймання учнів до  ліцейських класів, класів з поглибленим вивченням предметів, класів-лабораторій  НВК «Ліцей-школа №14» здійснюється  на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх класів відбувається без конкурсу в межах наповнюваності  визначеної  закладом ,але не більше 30 учнів.

1.2.         У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.3.         Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація  конкурсу

 

2.1.            Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяця до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу . Зміст оголошення  доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.            Не пізніше ніж за місяць до початку  конкурсу в приміщенні НВК «Ліцей-школа №14»  вивішуються перелік питань з навчальних предметів ,за якими  проводитимуться  випробування, а також теми творчих  робіт із зазначенням  вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання .Для  класів-лабораторій визначається форма і  направлення проведення співбесіди.

2.3.            Випробування в рамках основного конкурсного приймання  проводяться після закінчення навчального року (у червні-липні). За наявності  вільних місць допускається  додаткове конкурсне приймання  ( у серпні) , яке має бути  організоване  таким чином , щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.            Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов ,що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна  перевищувати 30 учнів.

2.5.            Для проведення конкурсних випробувань створюється конкурсна  комісія, склад якої затверджується  наказом директора  за погодженням з радою навчального закладу. До  складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.6.            Якщо умовами конкурсу передбачено проведення  випробувань із загальноосвітніх предметів ,то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується  наказом директора навчального  закладу.

2.7.            До участі у конкурсі  учні допускаються  на підставі заяви батьків  або осіб , які їх замінюють, що подається на ім’я  директора , табеля успішності або свідоцтва  про базову загальну середню освіту .

2.8.            До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів ,грамот ,інших документів , які підтверджують  здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні  та\або творчі досягнення.

2.9.            Не дозволяється вимагати  від учнів  характеристик з попереднього місця навчання , довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10.        Адміністрація навчального закладу  може встановлювати особливі (пільгові) умови  конкурсу для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів ,дітей ,які постраждали  від аварії на Чорнобильській АЕС , інших  пільгових категорій дітей .

 

3.Проведення  конкурсу.

 

3.1.            Конкурсне приймання  учнів до класів-лабораторій проводиться на підставі:

  • в 2-4 класи :
    1. Співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб ,які  їх замінюють, яка повинна включати завдання для  перевірки  рівня  загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін  за  розвивальною технологією.
    2. Тестування психологом.
  • В 5-7 класи  на підставі конкурсного відбору за середнім балом підсумкових оцінок за минулий клас , в межах встановленого обсягу набору в клас (визначається наказом директора), але не більш ніж 30 учнів.

3.2.            Конкурсні випробування для  учнів до класів з поглибленим вивченням  окремих предметів  проводяться з  навчальних предметів ,що відповідають спеціалізації ,в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота , усне опитування за білетами тощо).Адміністрація  самостійно кожного року визначає чисельність приймальної та предметної комісії , мережу набору до класів (але не більше ніж 30 учнів) ,а також  предмети ,види ,форми  проведення  та кількість конкурсних випробувань(але не більше двох з урахуванням співбесіди) ,що встановлюється наказом по комплексу.

3.3.            Конкурсні випробування для учнів ,які вступають до 10 класу, проводяться з  навчальних предметів ,що відповідають спеціалізації ,в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування , у тому числі комп’ютерне , письмова робота , усне опитування за білетами , захист творчих робіт тощо).Адміністрація  самостійно кожного року визначає чисельність приймальної та предметної комісії , мережу набору до класів (але не більше ніж 30 учнів) а також  предмети ,види , форми  проведення  та кількість конкурсних випробувань(але не більше трьох з урахуванням співбесіди) ,що встановлюється наказом по комплексу.

3.4.            Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини ,рівня її інтелекту та творчого потенціалу. Такі завдання розробляє  конкурсна комісія  та затверджує директор школи.

3.5.            Білети, тексти диктантів, варіанти письмових  завдань (тестів) ,теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором школи. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.6.            Не допускається  застосування тих самих варіантів завдань для випробувань ,що відбуваються у різні дні.

3.7.            Конкурсні завдання зберігаються у директора в запечатаному конверті , який його відкриває в день випробування голова предметної  комісії у присутності її членів та вступників.

3.8.            Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом комплексу; передбачається ,що першу сторінку буде  відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9.            Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом комплексу для підготовки до відповіді (складання тез ,або плану відповіді, запису основних визначень, законів ,формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.10.        Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11.        Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами , зробленими  вступниками під час підготовки до усної відповіді , зберігаються  протягом року. Місце їх зберігання визначає директор.

3.12.        Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди ) оформляються у вигляді протоколів ( див.додаток ) відповідної комісії , які   зберігаються  в тому самому порядку , що й протоколи державної  підсумкової атестації учнів.

3.13.        Результати  усного випробування оголошуються в той самий день , письмового –не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні комплексу для загального ознайомлення.

3.14.        Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів , спортивних  змагань , призери та учасники  ІІІ-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також  учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів –захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук  поточного року звільняються від  конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна  кількість балів.

3.15.        Учні-випускники 9-х класів, які за результатами  навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16.        З категоріями учнів ,зазначеними в пунктах 3.14-3.15 ,допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами  співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.17.        Діти (учні) ,які хворіли  під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку , на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях , терміни проведення яких визначає директор.

3.18.        Діти( учні) ,які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин , до наступних випробувань не допускаються.

 

4.Порядок зарахування.

 

4.1.            Учні ,які згідно з рейтингом  пройшли конкурс, зараховуються  до навчального закладу наказом директора на підставі рішення  конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.            До НВК „Ліцей-школа №14”  подаються такі документи : копія свідоцтва  про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.            Якщо учні ,їх батьки або особи ,які їх замінюють , не згодні з рішенням конкурсної комісії ,вони можуть  звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається не пізніше наступного дня після оголошення результатів конкурсу .Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність  та склад якої визначаються навчальним закладом.  Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.            Учні , які за підсумками конкурсу не зараховуються в класи до яких було подано документи продовжують навчання у закладі де вони навчалися до участі у конкурсі або в класах НВК „Ліцей-школа №14”в яких навчалися до конкурсу.

4.5.            Учні ,які зараховані, але не приступили до занять без поважних причин (підтверджених відповідними довідками) протягом 10 днів від їх початку ,відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.6.            Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях кількох навчальних закладів або до різних класів в НВК ,але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту ( та інші відповідні документи  не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

5.Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор НВК „Ліцей-школа №14” несе персональну відповідальність за

       дотримання вимог „Інструкції про порядок конкурсного приймання

       дітей(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів ,спеціалізованих

       шкіл”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від

       19.06.2003 №389 і даного Положення.

5.2   У разі порушення навчальним закладом Інструкції та цього Положення про  конкурсний прийом ,рішенням  Управління освіти міської ради  результати конкурсу  визнаються недійсними. У такому разі  управління освіти організовує і проводить повторний конкурс , результати якого є остаточними.

Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz